99uu优优娱乐官方网站_99uu优优娱乐官方网站注册_99uu优优娱乐手机版登录

时间:2018-08-30 近义词 我要投稿
 【近义词】:
 正直 朴直 刚直 刚正 【反义词】: 邪僻 【解释】: 朴直: pǔ/p/pō/piáo zhí 朴实爽直:生性朴直|朴直者近忠。 正大: zhèng dà/dài/tài 1、弘正极大。 2、公正无私。 3、端正不邪;正当。多指人的言行。 4、雅正弘大。 正直: zhèng zhí 1、公正无私;刚直坦率。 2、指正直的人。 3、纠正邪曲而使之正直。 4、不偏斜,不弯曲。 邪僻: xié/yá/yé/yú/xú pì 1、亦作"邪辟"。 2、乖谬不正。 3、品行不端的人。 刚正: gāng zhèng 刚强正直:为人~。 刚直: gāng zhí 刚正:~不阿。
99uu娱乐官方网站